30 Day Launch

หน้าที่ผมคือทำให้คนอายุ 40ปี ขึ้นไปสร้างกิจการส่วนตัวแบบออนไลน์ด้วยตัวเอง

หากคุณอายุ40ปีขึ้นไป ที่ต้องการทักษะสำคัญและวิธีการจำเป็นที่ต้องลงมือทำ เพื่อสร้างกิจการส่วนตัวแบบออนไลน์ไว้ทำเงินให้คุณได้แม้ยามที่คุณหลับ

สราวุธ (วุธ)

CEO, Journeyfocus


Build Faster in 30 Day

ภายใน 30 วัน ผมมีหน้าที่เดียวคือต้องทำให้คุณรู้จัก 6 สิ่ง แล้วก็สร้าง 6 สิ่งสำคัญนี้ขึ้นมาได้ด้วยตัวคุณเอง แล้วกิจการออนไลน์ในฝันของคุณก็จะปรากฏขึ้นบนโลกออนไลน์ทันที ไม่สำคัญว่าธุรกิจที่คุณต้องการทำในแบบออนไลน์นั้นเป็นประเภทใด เพราะกิจการทุกประภทที่ทำเงินและยืนยาวบนโลกออนไลน์ได้จะขาด 6 สิ่งนี้ไม่ได้